python-slugify v7.0.0 Release Notes

    • ⬇️ Drop python 3.6, add python 3.11 (@hugovk - thx)