pyenv v1.2.26 Release Notes

    • ➕ Add CPython 3.9.4 (#1865)